....ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน3สัญชาติ.... - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000