คำกล่าวปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เกี่ยวกับ ตม.

        ๑. บทปลงใจ

        ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักชาติ เราต้องรักษาชาติ  เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        ๒. คำสัตย์ปฏิญาณ

         ข้าพเจ้า   จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

        ข้าพเจ้า  จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

        ข้าพเจ้า  จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรม  เป็นหลักประจำใจ

        ข้าพเจ้า  จักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        ข้าพเจ้า  จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

๓.อุดมคติของตำรวจ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปรานีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ดำรงตนในยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต