แบบฟอร์ม - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เกี่ยวกับ ตม.

 

ลำดับ
รายการ  กลุ่ม  ประเภท 
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (ตม.๘๘) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา สำหรับคนจีน (ตม.๘๘) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2559 ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มคำของบลงทุนฯ ประจำปีงบ 2559 ก1 ก2 ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มด่านและหน่วยงาน ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
6 หนังสือสำคัญประจำตัวผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ (ตม. ๑) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
7 รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
8 รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒/๑) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
9 บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
10 บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓/๑) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
11 บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม. ๔) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
12 บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม. ๔/๑) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
13 การแจ้งเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะ (ตม. ๕) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
14 คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
15 คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
16 คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
17 คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม. ๑๐) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
18 อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ตม. ๑๑) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
19 อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๑๒) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
20 คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
21 คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม. ๑๔) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
22 คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
23 คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
24 คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
25 คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
26 คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
27 แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
28 แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
29 แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
30 คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
31 คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม. ๘๗) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
32 แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
33 แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
34 คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
35 แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
36 แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
37 แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
38 แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
39 ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
40 แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
41 แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
42 แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
43 ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
44 แบบรายงานสถิติการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
45 แบบรายงานสถิติการขอรับการตรวจลงตรา ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
46 แบบรายงานการจับกุมบุคคลที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
47 แบบรายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
48 แบบรายงานสถิติการใช้บัตรผ่านแดนเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ณ ด่าน ตม.ติดมาเลเซีย ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
49 แบบสำรวจกล้องวงจรปิด CCTV IP camera ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
50 แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร(บัตร ตม.๖) ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
51 แบบรายงานสถิติ ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
52 แบบบันทึกข้อมูล Non LA สำหรับแรงงานต่างด้าวเวียดนาม ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด