ระเบียบคำสั่ง - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ระเบียบคำสั่ง

ลำดับ
รายการ  ประเภท  วันที่  ประเภท 
ดาวน์โหลด
1. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
2. คำสั่ง ตร.ที่ ๑๗๖/๒๕๕๗ ลง ๒๑ ก.ค.๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
3. คำสั่ง ตร.ที่ ๑๓๙/๒๕๕๗ ลง ๗ ก.ค.๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
4. คำสั่ง ตร.ที่ ๑๓๘/๒๕๕๗ ลง ๗ ก.ค.๒๕๕๗ เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
5. ODER OF THE IMMIGRATION BUREAU NO. 138/2557 Subject: Supporting documents for Consideration of an Alien's Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
6. คำสั่ง ตร.ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
7. หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๘.๑๗๑/๒๐๗๖ ลง ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
8. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๗๙ / ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตราหรือการยกเว้นการตรวจลงตรา 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
9. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๗๘ / ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต(หลุดตรวจ) จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
10. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๗๗ / ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
11. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๖๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
12. ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
13. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๓ ประวัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 15 ก.พ. 2560  -  
14. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๔ บัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
15. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๕ หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๕๕ 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
16. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๗ อาณัติสัญญาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
17. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๐ การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
18. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัย 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
19. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 15 ก.พ. 2560  zip  ดาวน์โหลด
20. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ ๔๑ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในวาระที่เกษียณอายุราชการ 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
21. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
22. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
23. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗ / ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
24. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 15 ก.พ. 2560  -  
25. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๗ / ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
26. ข้อกำหนดคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวบางจำพวกเป็นกรณีพิเศษฯ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
27. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๘ / ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
28. การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
29. มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
30. ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
31. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
32. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
33. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
34. การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
35. ตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับทุน 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
36. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 15 ก.พ. 2560  -  
37. การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
38. การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
39. การมอบอำนาจอนุมัติหลักสูตร 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
40. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
41. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องขออนุมัติหรือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
42. การส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
43. การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมหรือร่วมงานพิธีการต่าง ๆ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
44. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2547 15 ก.พ. 2560  -  
45. การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
46. การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร. 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
47. การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ หรือขออนุญาตใช้สถานที่, อุปกรณ์, กำลังพล เพื่อถ่ายละคร หรือภาพยนตร์ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
48. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่หน่วยราชการ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
49. แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
50. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมถือเป็นวันปฏิบัติราชการ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
51. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการของกรมตำรวจ 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
52. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
53. การเชื่อมโรงระบบ e-Gp ระยะที่ 2 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
54. การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
55. การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็ทรอนิกส์ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
56. การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
57. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประกาศใช้ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
58. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฯ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
59. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2560  -  
60. หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับพัสดุฯ 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
61. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาพํานักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 23 มิ.ย. 2560  PDF  ดาวน์โหลด