ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000