ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ e-bidding - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000