ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000