รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฯ - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000