ออกหน่วยบริการ - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดบางลาด ม.4 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร