บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วงเทศการสงกรานต์ - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000