เปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.2562 - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000