.CPR training - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 16.30 น ตม.จว.กำแพงเพชรอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ฯโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

โรงพยาบาลกำแพงเพชรในการฝึกอบรมฯในครั้งนี้