Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

การลงทะเบียนผ่านระบบ E-Inform (ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว) 

          เรียน นายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศท่านสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบยื่น (Name List) โดยให้กำหนดรหัสผ่าน และ Password (ใหม่) ระบบจะเริ่มเปิดใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนผ่านระบบ E-Inform (ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว) เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างของท่านในระบบ เท่านั้น