Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 09.00 น ตม.จว.กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week

จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 16.30 น ตม.จว.กำแพงเพชรอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ฯโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

โรงพยาบาลกำแพงเพชรในการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ 

           ที่ประชุม คกก.นโยบายฯ เห็นชอบให้ต่างด้าว 3 สัญชาติกว่า 2 ล้านคน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด
ในปี
62และ63และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ ดำเนินการนำเข้าตามเอ็มโอยู
โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อให้สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 2 ปี
จนถึง 31 มี.ค.65

การลงทะเบียนผ่านระบบ E-Inform (ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว) 

          เรียน นายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศท่านสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบยื่น (Name List) โดยให้กำหนดรหัสผ่าน และ Password (ใหม่) ระบบจะเริ่มเปิดใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนผ่านระบบ E-Inform (ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว) เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างของท่านในระบบ เท่านั้น