Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 09.00 น ตม.จว.กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week

จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 16.30 น ตม.จว.กำแพงเพชรอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ฯโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

โรงพยาบาลกำแพงเพชรในการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ 

           ที่ประชุม คกก.นโยบายฯ เห็นชอบให้ต่างด้าว 3 สัญชาติกว่า 2 ล้านคน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด
ในปี
62และ63และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ ดำเนินการนำเข้าตามเอ็มโอยู
โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อให้สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 2 ปี
จนถึง 31 มี.ค.65